Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania i misji podejmowanych
przez parafie rzymskokatolickie oraz wspólnoty życia konsekrowanego w Bytomiu.

Parafia a dekanat

Parafia to określona wspólnota wiernych, której zwierzchnikiem jest proboszcz. W pracy duszpasterskiej pomagają mu księża wikariusze, a także kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny. W Bytomiu jest w sumie 20 parafii. Z kolei dekanat to grupa parafii, której przewodzi dziekan (zwany też archiprezbiterem). Zadaniem dziekana jest koordynowanie wspólnej działalności duszpasterskiej w dekanacie. W Bytomiu znajdują się zasadniczo dwa dekanaty…

Nowa ewangelizacja

Czy chodzi o jakąś nową Ewangelię, która do tej pory nie istniała, albo była nieco inna, a my teraz na nowo ją chcemy głosić? Nie, nie chodzi o to. Nowa ewangelizacja to jest głoszenie tej samej Ewangelii, która zawsze była, i tego samego Chrystusa, który zawsze był. To cała działalność duszpasterska Kościoła, który na polecenie Jezusa od dwóch tysięcy lat idzie i głosi Ewangelię o Królestwie Bożym, aż po krańce ziemi.

XVI

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne

Synodu Biskupów

Działalność charytatywna

Stowarzyszenia kościelne

Wspólnoty odnowy Kościoła

Duszpasterze potrzebują naszej modlitwy

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Amen.

Wspólnoty życia konsekrowanego

Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem (św. Jan Paweł II).

Pismo Święte o życiu wiecznym

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 6,8-11).

KURIA DIECEZJI GLIWICKIEJ

ul. Łużycka 1; 44-100 Gliwice
Skrytka pocztowa 196
tel. 32 230 71 42