Kandydat do Świeckiej Rodziny Karmelitańskiej musi mieć przynajmniej 18 lat i nie może mieć więcej niż 50. W uzasadnionych przypadkach, po aprobacie Rady Wspólnoty, górna granica wieku może być przesunięta. Bardzo ważnym wymogiem, stawianym kandydatom, jest możliwość prowadzenia życia sakramentalnego. Oznacza to, że nie mogą to być osoby pozbawione prawa do rozgrzeszenia, na przykład osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych. Każdy kandydat przechodzi przez sześcioletnią formację duchową, podzieloną na trzy okresy.

Członkowie Trzeciego Karmelu zobowiązują się dążyć do doskonałości ewangelicznej w świecie, inspirując swoje życie chrześcijańskie duchem Karmelu i pozostając pod jego kierownictwem. Karmelici świeccy poświęcają swój czas na modlitwę, uczestniczą w miarę możliwości codziennie we Mszy świętej, każdego dnia odmawiają Liturgię Godzin. Ważnym rysem duchowości jest wyrzeczenie i asceza. Życie maryjne karmelity ma się wyrażać codziennymi szczególnymi aktami ku czci Najświętszej Dziewicy oraz noszeniem świętego szkaplerza karmelitańskiego. Choć świecki karmelita żyje na co dzień w swojej rodzinie, jest zobowiązany do braterskiej wspólnoty z innymi członkami tej samej rodziny zakonnej. Aby wzrastał duch braterstwa, miejscowa wspólnota świeckiego zakonu zbiera się co miesiąc.

FORMACJA

Formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych składa się z trzech okresów: początkowego trwającego dwa lata od przyjęcia do przyrzeczeń czasowych, następny okres trwa trzy lata do przyrzeczeń definitywnych, trzeci okres formacji trwa rok i kończy się złożeniem ślubu posłuszeństwa przełożonym Zakonu i czystości według swego stanu. Następnie przez całe życie prowadzona jest formacja ciągła. W czasie formacji kandydat otrzymuje całościowe, systematyczne wprowadzenie w duchowość karmelitańską, w metodę modlitwy kontemplacyjnej oraz przygotowanie teologiczne prowadzone przez świeckich i zakonnych kierowników życia duchowego.

SPOTKANIA odbywają się w kościele św. Anny w 2. i 3. sobotę miesiąca o godz. 14.00.

Opiekunowie grupy:

  • ks. Leszek Skorupa
  • pani Teresa Jóźwik (tel. 507 281 602; email: teresajozwik@wp.pl)