Prowadzony Zakład jest przeznaczony dla kobiet. Obecnie przebywa w nim 60 Pensjonariuszek.

Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką kobiet, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnianie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

W Zakładzie jest kaplica, gdzie przebywający podopieczni i personel mogą uczestniczyć w Eucharystii. Wyjątkowego znaczenia nabiera roznoszenie Komunii świętej na salach dla tych, którym zdrowie nie pozwala uczestniczyć we Mszy Świętej.