Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Siostry Orionistki) zostało powołane do życia przez św. Alojzego Orione, kapłana i „ojca ubogich” w Tortonie. Wspólnota Sióstr Orionistek swoje początki wiąże z datą 29 czerwca 1915 r. Zgromadzenie to stanowi Instytut zakonny na prawach papieskich.

Cel i duchowość Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Sióstr Orionistek), nakreślił ks. Alojzy Orione w liście z dnia 18 sierpnia 1921 roku.

„Wasze małe Zgromadzenie zostało założone w Sercu Jezusa, gdyż z Niego wypłynęło na ziemię miłosierdzie i z niego musicie czerpać dla siebie i dla innych, do których miłosierdzie Pana was pośle. Waszą gwarancją jest święta Matka Kościół, Papież i Biskupi zjednoczeni wokół Niego, który jest Zastępcą Chrystusa na ziemi.

Wasze małe Zgromadzenie będzie nosiło imię «Misjonarki Miłosierdzia», to znaczy Misjonarki Boga, bo Bóg jest Miłością; to znaczy Misjonarki Chrystusa, bo Chrystus jest Bogiem i jest Miłością; to znaczy Misjonarki – czyli głosicielki Ewangelii – służebnice ubogich, bo w ubogich służycie, pocieszacie i głosicie Jezusa Chrystusa”.

Zgromadzenie Małych Misjonarek Miłosierdzia, już w samej nazwie, zostało przez Ojca Założyciela zobowiązane do czynienia miłości. Ks. Alojzy Orione pragnął, aby Siostry składały dodatkowy, czwarty ślub, oprócz trzech podstawowych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zwany ślubem miłości. Ślub miłości stanowi cechę charakterystyczną Zgromadzenia Sióstr Orionistek, odróżniającą je od innych rodzin zakonnych. Ślub miłości polega na poświęceniu swojego życia, aby ubodzy, oddaleni od Boga i najbardziej opuszczeni poznali i umiłowali Jezusa Chrystusa i Ojca Świętego – Jego zastępcę na ziemi. Ludzie ubodzy stanowią cząstkę serca i życia Ojca Założyciela, a tym samym stają się adresatami miłości Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia.

Głównym hasłem Sióstr Orionistek są słowa św. Pawła: „Odnowić wszystko w Chrystusie! – Instaurare omnia in Christo!

Obecnie Zgromadzenie Sióstr Orionistek pracuje w kilkunastu krajach prowadząc działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą i misyjną.

Placówki Zgromadzenia znajdują się na terenie Ameryki Łacińskiej, w Afryce, Azji oraz we Włoszech, Rumunii, Polsce i na Ukrainie.

Dom Polskiej Prowincji Zgromadzenia znajduje się w Zalesiu Górnym k/ Warszawy przy ul. Pięknej 44/46, a Dom Generalny w Rzymie.

Siostry z Polskiej Prowincji Zgromadzenia pracują w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wychowawczych, w hospicjum, w domu samotnej matki, na misjach, katechizują, służą ludziom chorym i samotnym.

W Bytomiu Siostry mieszkają przy parafii św. Jacka.